Zpracování osobních údajů

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů v 3D. com, s.r.o., abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.

Co se o osobních údajích dozvíte?

 • jaké osobní údaje shromažďujeme
 • jak s nimi nakládáme
 • z jakých zdrojů je získáváme
 • k jakým účelům je využíváme
 • komu je smíme poskytnout
 • kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme
 • jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého

Zásady zpracování osobních údajů v 3D. com, s.r.o. představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“).

Důležité kontakty ochrany osobních údajů v ramci firmy 3D. com, s.r.o.

Informace o správci osobních údajů:

Obchodní firma: 3D .com, s.r.o.
Sídlo: Beethovenova 1600/27, 430 01 Chomutov
IČO: 25042921
DIČ: CZ25042921

Informace o pověřenci pro ochranu osobní údajů:

Vladimír Tomášek
E-mail: 3dcom@3dcom.cz
Telefon: +420 603 492 122 (v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod.)
Sídlo: Beethovenova 1600/27, 430 01 Chomutov

Účely zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte. Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bezvašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme váš souhlas:

 • marketingové činnosti
 • služby našich partnerů

Detailnější informace ohledně udělených souhlasů se zpracováním vašich osobních údajů jsou vám k dispozici v textu dokumentu, který nám udělujete v rámci procesu sjednání služby a podpisu smlouvy. Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný.

Zpracování osobních údajů, ke kterému váš souhlas nepotřebujeme:

 • plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv
 • splnění našich povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy
 • zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

Pokud nám osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítnete sdělit, není možné vám poskytnout příslušný produkt, službu či jiné plnění, pro které osobní údaje potřebujeme.

Oprávněné zájmy 3D .com, s.r.o. pro zpracování Vašich osobních údajů

V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů jak 3D .com, s.r.o. a případně dalších třetích stran. Takové zpracování, můžeme provádět bez vašeho souhlasu. Avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

 • příprava smlouvy na vaši žádost – sběr a zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh vaší smlouvy
 • řízení vztahů se zákazníky, abychom vám poskytli veškeré služby, které souvisejí se správou produktu nebo vyřešili vaše požadavky, přání a stížnosti apod.
 • zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb stávajícím zákazníkům

Kategorie osobních údajů, které zpracovává 3D .com, s.r.o.

Identifikační údaje

Jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), podpis – u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.

Kontaktní údaje

Především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat.

Fotografická dokumentace, reference

Pouze na základě vašeho souhlasu může 3D .com, s.r.o. použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
Vaše osobní údaje si 3D .com, s.r.o. ponechává po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Údaje o zdravotním stavu jsou na straně 3D .com, s.r.o. zpracovávány pouze v rámci specifických produktů a služeb, a to vždy pouze s vaším souhlasem.

Podrobný seznam osobních údajů, které zpracováváme

Údaje subjektů údajů Účely zpracování Kde data zpracováváme
Jméno, příjmení Plnění smluvního vztahu, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia 3D .com, s.r.o., účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností www.3dcom.cz, účetní systém
Adresa Plnění smluvního vztahu, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia 3D .com, s.r.o., účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností www.3dcom.cz,, účetní systém
Cookies Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zobrazování reklam na základě zájmů návštěvníka internetových stránek, provádění analýz a měření www.3dcom.cz
Číslo účtu Plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely účetní systém, distribuční systém
IP adresa Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, provádění analýz a měření, plnění ostatních zákonných povinností www.3dcom.cz
Čas a datum Plnění smluvního vztahu, správa uživatelských účtů ke službám, zajištění ochrany zdraví a majetku, plnění ostatních zákonných povinností www.3dcom.cz, účetní systém
IČ, DIČ Plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností www.3dcom.cz, účetní systém
E-mail Plnění smluvního vztahu, správa uživatelských účtů ke službám, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia 3D .com, s.r.o., účetní a daňové účely, zajištění ochrany zdraví a majetku, plnění ostatních zákonných povinností www.3dcom.cz, účetní systém
Telefon Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia 3D .com, s.r.o., Plnění ostatních zákonných povinností www.3dcom.cz, účetní systém
Fax plnění smluvního vztahu www.3dcom.cz, účetní systém

Osobní údaje jsou 3D .com, s.r.o. zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost 3D .com, s.r.o. je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte internetové stránky.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci 3D .com, s.r.o.. Pokud je zpracování osobních údajů založené na vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech a účelech 3D .com, s.r.o., které jsou uvedeny výše, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány externími spolupracovníky 3D .com, s.r.o. a dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro 3D .com, s.r.o. provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

3D .com, s.r.o. v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

Poskytovatelům softwaru, který je nutný pro chod firmy:

Externím spolupracovníkům 3D .com, s.r.o. a dodavatelům za účelem plnění smlouvy:

 • Dodavatel dílčích prací (IČO: ????????)

Marketingovým a výzkumným agenturám za účelem marketingového zpracování :

Poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací:

Dopravním společnostem a zásilkovnám:

Předávání osobních údajů do třetích zemí mimo EU

Zajištění některých produktů (poptávkový formulář) a realizace souvisejících služeb, které vám nabízíme, vyžaduje, abychom předávali vaše osobní údaje ke zpracováním mimo Českou republiku. Tzn., že dochází k předávání vašich osobních údajů do třetích zemí mimo EU. K předávání však vždy dochází v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je zabezpečena ochrana vašich osobních údajů. Konkrétně se jedná o cloudové služby (úložiště údajů) příslušných dodavatelů a odběratelů.

Cookies a doba, po kterou jsou Vaše osobní údaje uloženy

Použití cookies

Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají 3D .com, s.r.o. poskytovat, chránit a zlepšovat její služby.
Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek).
Soubory cookies používá 3D .com, s.r.o. v případě, že navštívíte její Internetové stránky a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na Internetové stránky a dalšímu – podrobnější popis je níže.

Jaké druhy cookies webové stránky využívají?

Na Internetových stránkách může společnost 3D .com, s.r.o. využívat dva druhy cookies:

 • session cookies – Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací povinné.
 • permanentní cookies (nebo tracking cookies) – Tyto cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách, jako například jednodušší a rychlejší navigace. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Přihlášení a zabezpečení

Cookies pomáhají při registraci a přihlášení uživatele na weby 3D .com, s.r.o.. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení. U registrovaného uživatele ukládá 3D .com, s.r.o. do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.
Cookies rovněž pomáhají 3D .com, s.r.o. bojovat proti aktivitám, které by porušovaly pravidla na webech např. ovlivnění hlasování v soutěžích.

Návštěvnost

3D .com, s.r.o. zajímá, které stránky uživatelé prohlížejí a opakovaně navštěvují, a proto shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohla weby rozvíjet a dále vylepšovat podle preferencí uživatelů daného webu.
Na webech 3D .com, s.r.o. používá měření návštěvnosti pomocí Google Analytics, ChartBeat a Netmonitor. Tato meření pro 3D .com, s.r.o. zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže 3D .com, s.r.o. neví, který konkrétní uživatel web navštívil. 3D .com, s.r.o. tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:
Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

Doba uchování údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás 3D .com, s.r.o. zpracovává.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění́

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi 3D .com, s.r.o. poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na každé obchodní místo či využít elektronické komunikační kanály, které v komunikaci s 3D .com, s.r.o. využíváte.

Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu se však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Pokud máte jakýkoli dotaz, týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na e-mail 3dcom@3dcom.cz, či se zeptat na tel. 603 492 122 v pracovní době od 8 do 17 hodin nebo na pobočce Beethovenova 1600/27, 430 01 Chomutov.